Pica

Allmänna köpvillkor

 1. Giltighet

  Avtalspartner inom ramen för de följande allmänna affärsvillkoren är Picanova GmbH Hohenzollernring 25 50672 Köln (i fortsättningen kallad "picanova.se") och beställaren.
  Hohenzollernring 25

  För affärsförbindelsen mellan "picanova.se" och beställaren gäller uteslutande de efterföljande allmänna affärsvillkoren i den version som är giltig vid tidpunkten för beställningen. Avvikande villkor från beställaren accepteras inte av picanova.se, såvida inte picanova.se uttryckligen har godkänt dem skriftligt. Detta gäller inte för muntilga överenskommelser som ingåtts i efterhand.

 2. Ingående av avtal

  Din beställning utgör ett erbjudande till oss om att ingå ett köpeavtal. Erbjudandet är senast bindande när det har passerat det aktuella gränssnittet till picanova.se. Erbjudandet accepteras av picanova.se genom tillsändning av en orderbekräftelse eller tillsändning av den beställda varan. Orderbekräftelsen kommer inom 48 timmar genom tillsändning av en e-post. Det är möjligt att detta klassas som spam. Kontrollera ditt spamfilter om du behöver det. Om du inte hittar mejlet, vänligen kontakta oss.

 3. Priser

  Alla priser som säljaren anger inom detta Internet-erbjudande är slutkundspriser i SEK, inklusive den lagstadgade momsen, utan kostnader för förpackning och frakt. Den lagstadgade momsen beräknas baserat på landet för leveransen. Momssatserna i länderna vi levererar till är följande: Sverige– 25 %, Norge– 19 %, Finland– 19 %, Danmark – 19 % Alla kampanjer och kampanjpriser som erbjuds på den här Internet-webbplatsen gäller endast för slutkunder. Kunder som driver företag har inte tillgång till de här kampanjerna. Kostnader för förpackning och frakt (fraktkostnader) faktureras separat enligt vår uppställning. Alla angivna priser, även för förpackning och frakt, gäller endast vid tidpunkten för beställningen. När picanova.se Internet-webbplatser uppdateras blir alla tidigare priser och övriga uppgifter om varor ogiltiga. Avgörande är den version som är giltig vid tidpunkten för beställningen. Rabattkampanjer och rabattkuponger kan inte kombineras med varandra. Endast en rabattkupongkod kan lösas in per beställning.

 4. Nyhetsbrev

  För att kunna informerad dig om våra aktuella erbjudanden, skickar vi vårt nyhetsbrev från Picanova GmbH och dotterbolag till den adress du angivit hos oss. Om du inte längre är interesserad att få ett nyhetsbrev från oss, kan du närsomhelst avanmäla dig, utan några extra kostnader mer än den basiskostnad. Skriv bara ett mail till [email protected] eller till den angivna kontaktinformationen under "Kontakt" i form av t.ex. Brev eller Fax. Självklart hittar du i varje nyhetsbrev en länk där man kan avanmäla sig.

 5. Betalningsvillkor

  Kunden kan välja betalningssätt vid beställningen (kreditkortsbetalning, PayPal, Klarna faktura). Betalningar anses vara fullgjorda den dag picanova.se.de kan förfoga över summan. Kunden står för kostnaderna för betalningen, framför allt vid gireringar från utlandet.
  Betalning mot faktura och finansiering

  I samarbete med Klarna erbjuder vi dig betalning mot faktura och finansieringsservicen Klarna avbetalningsköp som betalningsalternativ. Vid en betalning med Klarna måste du aldrig ange dina kontouppgifter och du betalar inte förrän du har fått varan. För betalningsalternativen mot faktura eller med finansiering måste fakturaadress och leveransadress vara identiska. Om du anger en annan leveransadress erbjuds du inte de här betalningsalternativen. Vid betalning mot faktura tillkommer en extra avgift på 9 KR.

  Vid betalning mot faktura med Klarna får du alltid varan först och du har alltid 14 dagar på dig att betala. Mer informationer och Klarnas fullständiga allmänna affärsvillkor beträffande betalning mot faktura hittar du här

 6. Ångerrätt

  Enl. § 312d avs. 4 Nr. 1 BGB (tysk lag) gäller ingen ångerrätt för varor som är tillverkade enligt kundspecifikation eller som entydigt är utformade för att passa kundens personliga behov. Med anledning av detta har du ingen ångerrätt vid beställningen vilket härmed uttryckligen påpekas.

 7. Leveransvillkor

  Leveransen sker genom utsändning till den leveransadress som kunden meddelat och enligt de villkor som finns angivna på webbplatsen. Leveranstiden framgår av uppgifterna på webbplatsen samt meddelandet till kunden på orderbekräftelsen. Varje leverans omfattas av förbehållet att picanova.se själv får leveranser i tid och på korrekt sätt. picanova.se har rätt att använda delleveranser om detta anses acceptabelt för kunden. Leveransförsening från picanova.se berättigar inte beställaren till skadeståndsanspråk, såvida inte picanova.se kan lastas för grov vårdslöshet eller uppsåt. Ytterligare anspråk från kunden förbehålles. Om leveransförseningar beror på anledningar som picanova.se inte kan påverka (force majeure, tredje parts fel o.d.) så förlängs fristen i rimlig omfattning. Kunden informeras omgående om detta. Om orsakerna till fördröjningen kvarstår under mer än fyra veckor efter att avtalet ingåtts har båda parter rätt att annullera avtalet. Om kunden inte är hemma när paketet levereras och om han inte hämtar paketet på sitt utlämningsställe inom 7 vardagar eller om kunden vägrar att ta emot paketet så har picanova.se rätt att avboka beställningen och annullera avtalet. Frakt hanteras uteslutande över DHL.

 8. Garanti beträffande defekt

  Vid defekt gäller de lagstadgade föreskrifterna. Överlåtelse av beställarens anspråk är uteslutet. Om inget annat framgår längre ner är ytterligare anspråk från beställaren -- oavsett rättsgrunder -- uteslutna. picanova.se ansvarar därför inte för skador som inte har uppstått på det levererade föremålet själv. picanova.se ansvarar framför allt inte för förlorad vinst eller andra materiella skador hos beställaren. Om picanova.se avtalsenliga ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även för arbetstagares, representanters och medhjälpares personliga ansvar. Uppenbara defekter ska kunden omgående meddela skriftligt, dock senast inom två veckor efter att leveransen tagits emot. En senare information om sådana defekter är utesluten. Ett bristfälligt arbete föreligger inte när den levererade kvaliteten motsvarar den teknska standarden hos digital fotoframkallning och -redigering. Färgavvikelser mellan bilderna och originalbildfilerna kan tekniskt inte undvikas och innebär därför inte bristfälligt arbete. Det föreligger heller inte en defekt när en kvalitetsförsämring framhävs genom en bristfällig kvalitet (t.ex. originalbildfilernas "upplösning"). En speciell beskaffenhet hos varan som ska levereras avtalas inte. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte om orsaken till skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet eller om det föreligger en personskada. Den gäller inte heller när beställaren ställer anspråk som regleras i lag. Om picanova.se vårdslöst bryter mot en väsentlig plikt i avtalet är ersättningsplikten för materiella skador begränsad till den skada som normalt uppstår. Om iordningställandet skett samtidigt med ersättningsleveransen är beställaren förpliktad att återsända den först levererade varan till picanova.se inom 30 dagar och picanova.se står för kostnaden. Återsändningen avden defekta varan måste ske enligt de lagstadgade föreskrifterna. picanova.se förbehåller sig rätten att ställa skadeståndsanspråk enligt de i lag reglerade förutsättningarna. Preskriptionstiden är 24 månader, räknat från leveransen.

 9. Äganderättsförbehåll

  Den beställda varan förblir picanova.se egendom tills den är helt betald. Innan äganderätten övergår är en försäljning, uthyrning, pantsättning, inteckning som lös egendom, bearbetning, annan hantering eller omändring inte tillåten utan uttryckligt godkännande från picanova.se.

 10. Avräkningsförbud, innehållningsrättigheter

  Kunden är inte berättigad att räkna av egna anspråk mot betalningsanspråk från picanova.se, om inte kundens krav är obestridliga eller rättsligt fastställda. Kunden är inte berättigad att invända mot betalningsanspråk från picanova.se rätt till innehållning – även p.g.a. defekt-anmärkningar –, om de inte kommer från samma avtalsförhållande.

 11. Upphovsrätter

  Kunden ansvarar ensam för innehållet i de överförda bildfilerna. Kunden förutsätts ha nödvändiga upphovs-, märkes- eller andra rättigheter för alla överförda arbeten, filer och bilder samt för arkiveringen av bildfiler. Vid brott mot sådana rättigheter är kunden förpliktad att friställa picanova.se från tredje parts ianspråktagande. Detta sker principiellt genom att ta på sig skulden gentemot den som ställer anspråket. Om denne inte godkänner skuldfrågan friställer kunden picanova.se från all form av ianspråktagande i det inbördes förhållandet. Kunden stöder i detta fall picanova.se i avvärjandet av ianspråktagandet. Kunden ansvarar för kostnader (advokathjälp, rättegångskostnader, straff etc.) som uppstår i samband med detta.

 12. Licenser

  Kunden behåller rätten till all dokumentation som skickats till picanova.se av honom eller av personer som kunden auktoriserat. För genomförandet av avtalet garanterar kunden picanova.se den rumsligt obegränsade rätten att använda bilddatan som ställts till förfogande för picanova.se till de tjänster som ska utföras inom ramen för avtalet. Hit hör även lagringen, kopieringen och redigeringen av bilddatan. Det omfattar även rätten att tillhandahålla separata bilder för tredje part inom ramen för åtgärdande av ett fel.

 13. Straffrättsligt ansvar, rätt att vägra tillhandahålla tjänst

  Kunden ansvarar för att innehållet är lagligt. Med beställningen garanterar han att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot strafflagstiftningen, framför allt inte mot föreskrifterna §§ 86 ff., 184 ff. StGB. picanova.se är dessutom inte förpliktat att utföra tjänster som leder till att picanova.se bryter mot lagen. Om innehåll i filerna som kunden skickat bryter mot straffrättsliga föreskrifter kommer picanova.se att anmäla detta. Samtidigt är picanova.se berättigat att vägra tjänsten och annullera avtalet. picanova.se är berättigat men inte förpliktat att kontrollera korrektheten hos innehåll som kunden lagt in i sitt webb-album. Om picanova.se anser att innehåll bryter mot gällande lagstiftning så är picanova.se berättigat att radera innehållet utan att först meddela detta. Vid klagomål eller anmärkningar från tredje part beträffande kundens informationer - oavsett rättsgrund, kommer picanova.se alltid att radera innehållet omgående. Ett ianspråktagande av picanova.se p.g.a. spärrning av innehåll efter anmälan eller klagomål från tredje part är uteslutet, om inte picanova.se har utfört en grovt vårdslös eller uppsåtlig oberättigad radering.

 14. Alternativ tvistlösning i enlighet med artikel 14 ODR-Förordning (EU) 524/2013

  Europeiska kommissionen ger en plattform för online-tvistlösning (ODR) är villiga att se http://ec.europa.eu/consumers/odr/. För att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljenämnd är inte skyldiga och ovillig.

 15. Laga domstol

  Om kunden är affärsman, en juridisk person inom offentlig rätt eller speciell tillgång enligt offentlig rätt så är Köln enda laga domstol för alla tvister som härrör indirekt eller direkt från avtalsförhållandet. Samma sak gäller när en kund inte har en allmän laga domstol i inlandet, en kund har ändrat sin bostadsort eller normala plats där han uppehåller sig till utlandet efter att avtalet ingåtts eller när bostadsorten eller den normala platsen där han uppehåller sig är okänd vid tidpunkten för klagomålets framställande.

 16. Gällande lagstiftning

  Tysk lagstiftning gäller för affärsuppgörelsen och genomförandet av alla avtal.

  Den internationella köplagens giltighet utesluts.